Knulla i skellefteå st homo petersburg escort service

knulla i skellefteå st homo petersburg escort service

Uppsatsen är skriven utifrån ett konsumentperspektiv, vilket således innebär att uppsatsens fokus är rådgivarens förpliktelser gentemot konsumenterna vid rådgivning. Vi kommer att granska de förpliktelser och krav som tillkommit investeringsrådgivare genom MiFID II och som resulterade i en omarbetning av Lag Vi kommer även granska det konsumentskydd som tillhandahålls vid finansiell rådgivning till konsumenter och som regleras av rådgivningslagen.

Uppsatsen kommer utöver det behandla den alternativa finansieringsformen gräsrotsfinansiering. Rådgivarnas förpliktelser gentemot konsumenterna har ökat, vilket således enligt vår åsikt bör innebära att konsumentskyddet har stärkts. Det kan dock ifrågasättas om den ekonomiska påverkan och arbetsbördan som det innebär för aktörerna att underkasta sig kraven kan ställas gentemot syftet med harmoniseringen på finansmarknaden.

Förmedling av gräsrotsfinansiering är ännu ett oreglerat område, vilket enligt vår åsikt innebär att det finns ett bristande investerarskydd.

Uppsatsen kommer att redogöra för de fyra olika formerna som gräsrotsfinansiering kan förekomma i, och analysera behovet av lagstiftning. De så kallade donationer som erhålls via streaming på Twitch är ett område i svensk skatterätt där oklarhet fortfarande råder.

Lagstiftning finns gällande hur gåvor skall behandlas skattemässigt, dock är vägledning till just dessa så kallade donationer som erhålls vid streaming begränsad. Där fastslog nämnden att donationer som erhålls vid streaming inte utgör benefika förvärv enligt 8: Det är just det som undersökts i denna uppsats. Skall så kallade donationer som erhålls från streaming via Twitch ses som en skattepliktig inkomst och, om så är fallet, hur bör de beskattas enligt svensk lag?

Uppsatsen beskriver vad Twitch är och dess ekonomiska aspekter. Efter det sker en genomgång av vad som utgör skattepliktiga inkomster. Därefter sker även en genomgång av vad som utgör skattefria inkomster samt gåvor enligt svensk rätt. Slutligen analyseras all den fakta som har samlats för att besvara problemformuleringen i denna uppsats.

I uppsatsen konstateras att de så kallade donationerna erhållna via streaming inte utgör skattefria inkomster enligt 8: Sedan undersöks det om överföringarna kan utgöra skattepliktiga inkomster enligt IL, då det inte utgör skattefria gåvor. Resultatet av analysen visar att överföringarna kan utgöra skattepliktiga inkomster i inkomstslagen näringsverksamhet och tjänst.

Vilket inkomstslag de så kallade donationerna skall hänföras till beror på hur streamingen bedrivs. Syftet med förordningen är att reglera och stärka skyddet vid all behandling av persondata. Bakgrunden till förordningen grundar sig i att EU behöver anpassa sig till den digitala och teknologiska utvecklingen som skett på marknaden, vilket medfört att mängden persondata som myndigheter och tjänsteleverantörer hanterar har ökat explosionsartat.

Tjänsteleverantörer får flertalet fördelar genom att besitta en stor mängd persondata. De kan genom detta bevaka individens beteendemönster för att kunna anpassa sina internetsidor, rikta reklam som överensstämmer med individens intressen och förbättra den allmänna upplevelsen av den givna tjänsten. Med hjälp av persondata har aktörer på marknaden kunnat "låsa in" sina kunder, genom att tillämpa höga flyttaavgifter för persondata.

Detta har varit en faktor som ansetts utgöra en hämmande effekt för den innovativa och konkurrensmässiga utvecklingen, vilket har resulterat i att konkurrensrätten kommer att behöva samspela med den nya dataskyddsförordningen gällande hanteringen av personuppgifter. Europeiska unionens nya dataskyddsförordning kommer att gälla för EU: En förhoppning med den nya förordningen är att den ska gynna en ökad konkurrens på den europeiska marknaden, skapa goda förutsättningar för den innovativa utvecklingen och ge en större kontroll till personuppgiftsgivaren.

Till följd av den nya dataskyddsförordningen tillkommer nya rättigheter och skyldigheter för både juridiska och fysiska personer. För att få en klarare bild av rättsläget, kommer denna uppsats att beskriva och problematisera den nya rätten till dataportabilitet och dess samspel med de andra artiklarna i dataskyddsförordningen. Eftergift av konkurrensskadeavgift är, med sitt införande år , ett förhållandevis nytt förfarande inom den svenska konkurrensrätten.

Eftergiften kräver oftast en situation där kartellmedlemmar anger varandra och syftar således till att förhindra kartellverksamhet genom att skapa instabilitet inom kartellen. Dessutom underlättas de bevissvårigheter som ofta förknippas med dolda karteller. Problematiken kring eftergift av konkurrensskadeavgift är oklarheterna kring möjligheten att neka eftergift för ett företag vars deltagande i kartellen har behäftats med synnerligen försvårande omständigheter.

Sådana omständigheter kan anses vara återfall i kartellverksamhet, ledande roll inom kartellen eller påverkan på marknaden som lett till att företag utanför kartellen tvingats bort från marknaden. Detta ger således utrymme för en diskussion angående huruvida en situation där eftergift av konkurrensskadeavgift nekas ett. Förutsatt att företaget i övrigt uppfyllt de kriterier som framgår av 3 kap. I fråga om bevissituationer kring kartellmål och de bevissvårigheter sådana förfarande ofta är behäftade med, finns det genom EU-rättspraxis riktlinjer för vilka beviskrav som ställs för att konkurrensskadeavgift ska kunna utdömas.

Dessa beviskrav har uttryckts vara lägre än för brottmål och behöver således inte uppnå nivån "bortom allt rimligt tvivel". Däremot har inte någon lägre gräns för vilken nivå beviskraven bör uppnå, för att höga konkurrensskadeavgifter ska kunna utdömas, uttryckts. Sammanfattningsvis finns det oklarheter förknippade med fall om eftergift och beviskrav, som skulle kunna leda till rättslig problematik, vilket kommer att analyseras närmare i denna uppsats.

Arbetet kring hur lärare skall hantera livsfrågor och dess komplexitet av det har fått en alltmer framträdande roll i dagens skoldebatt. Denna intervjustudie undersöker i linje med studiens syfte fyra olika religionslärares sätt att arbeta med livsfrågor och vilka dilemman som uppstår kring detta i klassrummen.

Studien har sin grund i tidigare gjord forskning samt Hartman och Pettersons förklaringsmodell kring livsfrågor, livsfrågepedagogiken. Metoden för arbetet är en kvalitativ insamlingsmetod i form av intervjuer av fyra stycken religionslärare verksamma på gymnasieskolor i Linköpings kommun.

Resultatet pekar på att lärarna arbetar likt Hartman och Pettersons förklaringsmodell kring livsfrågor, i diskussion med klassen och med tematisk undervisning. Vidare visar resultatet även på att de dilemman som uppkommer till störst del beror på konflikter mellan elever som har starka olika åsikter. Till grund av detta ligger skolans mångfald och elevernas olika bakgrunder i form av sociala aspekter och trosföreställningar. Att ha en gedigen metodologi för att försvara mot attacker är avgörande för att upprätthålla säkerheten i webbapplikationer, både vad gäller applikationen själv och dess användare.

Penetrationstestning eller etisk hacking har länge varit en av de främsta metoderna för att upptäcka sårbarheter mot sådana attacker, men det är kostsamt och kräver stor personlig förmåga och kunskap. Eftersom denna expertis förblir i stor utsträckning individuell och odokumenterad, fortsätter industrin vara baserad på expertis.

En brist på omfattande metodiker på nivåer som är tillgängliga för oerfarna etiska hackare är tydligt observerbar. Även om försök att automatisera processen har givit visst resultat är automatiserade verktyg ofta specifika för vissa typer av sårbarheter och lider av bristande flexibilitet. En tydlig, enkel och övergripande metodik som använder sig av automatiska sårbarhetsverktyg och kompletterande manuella metoder är därför nödvändig för att få till en grundläggande och heltäckande säkerhetsnivå.

Denna masteruppsats beskriver konstruktionen av en sådan metodik. För att definiera metodologin genomfördes en litteraturstudie för att identifiera de typer av sårbarheter som är mest kritiska för webbapplikationer, samt tillämpligheten av automatiserade verktyg för var och en av dessa sårbarhetstyper. Verktygen i fråga testades mot olika befintliga applikationer, både mot avsiktligt sårbara, och sådana som var utvecklade med syfte att vara säkra.

Metodiken konstruerades som en fyrstegsprocess: Vidare definierades sårbarhetstestningen som en iterativ process i tre delar: För att verifiera metodens tillräcklighet användes metoder såsom peer-review och fältexperiment. Tekniska verken är en regional koncern som verkar inom många områden. Den här rapporten specificerar sig på avfallshantering och emissionerna av dessa.

Tekniska verken har som mål att bli så miljövänliga som möjligt och med hjälp av denna rapport få en bättre insikt i vilka avfall som är bättre och sämre för miljön. Rapporten använder statistiska metoder för att visa vilka avfall eller bränslen som ger upphov till höga eller låga halter av farliga emissioner samt vilka av dem som har högt respektive lågt energiinnehåll.

Metoder som används är Lasso-regression och korsvalidering för variabelselektion. Multipel linjär regression används för tolkning och förklaringsgrad. För kontroll av extremvärden och autokorrelation har Cook ́s distance respektive Durbin-Watson test används. Ett av resultaten som metoderna genererar är att den importerade bränslefraktionen RDFBAL ger upphov till höga vätekloridvärden.

Under våren genomfördes en revision, alltså en medveten nedstängning där kraftverket renades och reparerades.

Det visar sig att detta påverkar emissionerna både positivt och negativt. Det är viktigt att som student vara nöjd med sin boendesituation då det då blir lättare att fokusera på studier. Syftet med denna uppsats är att analysera enkäten Nöjd Studbo för år och , angående hur nöjda studenter är med sitt boende.

Nöjd Studbo är en enkät från Studentbostadsföretagen i samarbete med Origo Group. I datamaterialet återfinns enkätdata från elva företag, med svar från både nationella och internationella studenter, korridorsboende och lägenhetsboende studenter samt studenter som bor i en storstadsregion eller övrig stadsregion.

Hos företag med fler än 1 kunder utfördes ett slumpmässigt urval om minst 1 kunder och vid små företag utfördes en totalundersökning. Den latenta faktornGemensamma utrymmen analyserades explorativt. De fem faktorerna förklarades i sin tur av 21 observerade variabler. Strukturell ekvationsmodell SEM användes för att undersöka vilka faktorer som påverkar studenternas bostadsnöjdhet. Multi-group konfirmativ faktoranalys CFA och Likelihood-ratio Test LR användes för att undersöka huruvida olika grupper av studenter skiljer sig åt i faktorer som avgör nöjdhet.

Faktorn Område samt faktorn Gemensamma utrymmen hade låg effekt. Alla effekter var signifikanta. Resultatet av CFA och LR-tester visade att det fanns skillnader mellan faktorerna bland alla studentgrupper.

Internationella studenter upplevde att de hade en högre kvalitet på bostaden, uppskattade området mer samt var mer nöjda med sin bostadssituation generellt sett än nationella studenter. Studenter som bodde i en storstadsregion upplevde att kvaliteten på bostaden var högre samt att de var mer nöjda generellt jämfört med de som bodde i en övrig stadsregion. De studenter som bodde i en övrig stadsregion upplevde att servicen och pålitligheten var bättre samt området de bodde i var bättre än de som bodde i en storstadsregion.

I jämförelsen mellan korridorsboende studenter och lägenhetsboende studenter upplevde de som bor i lägenhet att kvaliteten i bostaden var högre samt att servicen och pålitlighet var bättre.

Utifrån resultaten från denna uppsats samt tidigare forskning rekommenderar vi att uppdragsgivare hittar fler indikatorer som kan mäta Nöjdhet bättre, även fler faktorer som mäter nöjdhet exempelvis genom att lägga till fler frågor i enkäten som behandlar trygghet och avståndet mellan bostaden och lärosätet. Studentbostadsföretagen bör tänka på att ha god service när det gäller kontakt mellan kund och hyresvärd samt att kvaliteten på bostaden är en viktig faktor när det kommer till bostadsnöjdhet.

Inom forskning där försök, dels utförs på människor och djur, vill man försäkra sig om en lämplig urvalsstorlek för att spara tid och kostnad samtidigt som en önskad statistisk styrka uppnås. Mälardalens högskola och Karolinska institutet har gjort en pilotstudie CLEAR som undersöker människors koldioxidutsläpp i förhållande till kosthållning. Varje individ i studien har fått riktlinjer om att antingen följa en klimatvänlig- eller en konventionell kosthållning i totalt 8 veckor.

Individerna följs upp med 4 veckors mellanrum, vilket har resulterat i tre mättillfällen, inklusive en baslinjemätning. I CLEAR-studien finns variabler om individernas kön, ålder, kosthållning samt intag av makro- och mikronäringsämnen. Nio individer i respektive grupp finns, där grupperna är klimat- och kontrollgruppen. Totala antalet individer i pilotstudien är för få för att erhålla statistisk signifikans vid statistiska tester och därför bör urvalsstorleken undersökas genom att göra styrkeberäkningar.

Styrkan som beräknas är sannolikheten att förkasta nollhypotesen när den är falsk. För att kunna beräkna urvalsstorlekar måste modeller skapas utifrån strukturen på data, vilket kommer att göras med metoderna mixed-design ANOVA och linjära mixade modeller.

Metoderna tar hänsyn till att varje individ har fler än en mätning. Modellerna som beskriver data tillämpas i beräkningarna av styrka. Urvalsstorlekarna och styrkan som beräknats är simuleringsbaserad och har analyserats i programspråket R med modellerna och värden från pilotstudien som grund.

Av de linjära mixade modellerna som krävde minst individer behövdes totalt 24 individer medan mixed design-ANOVA krävde 42 individer totalt. Eutrophication is a consequence of excess nutrients in the water which leads to increased algaegrowth, reduced water transparency and hypoxic bottoms. This is the biggest environmental problemfor the Baltic Sea which recently has resulted in stricter legislations and other initiatives to help theBaltic Sea to recover.

However, the actions to reduce the nutrient input to the Baltic Sea have so farmainly been land-based. These actions seem to not be enough since the eutrophication continues tobe a problem for the Baltic Sea.

Farming blue mussels has shown to have a mitigating effect on theeutrophication and could thus be a complementary action. Blue mussels are filter-feeding specieswhich means that they filter water for food and thus eat phytoplankton and accumulate nutrients atthe same time. When the blue mussels are removed from the sea, so is the nutrients accumulated inthe mussels, resulting in a mitigation of nutrients and thereby the eutrophication.

Due to the brackishwater with the low salinity in the Baltic Sea, the blue mussels farmed there do not grow bigger thanaround 3 cm. This means that the mussels are not suitable for human food production and theharvested mussels need to be used for something else, even though the farming itself is anenvironmental action.

Three possible mussel products from valorisation of the Baltic Sea blue musselshave been identified; producing mussel meal, biogas or compost. Region Östergötland is involved in a project, Baltic Blue Growth, with the main objective to study howto use mussel farming as an environmental measure and which of the three valorisation options is themost beneficial from an environmental perspective. This study is a part of their investigation to reachtheir goal and will study their mussel farm in St.

Anna and the three valorisation options from anenvironmental perspective. The aim of this study is thus to investigate the net nutrient reduction froma mussel farm in the Baltic Sea in combination with the contribution to climate change.

This is donefrom a life cycle perspective to include the valorisation of the mussels into the different productsmussel meal, biogas or compost. For this, an existing farm in the archipelago of St. Anna, Östergötland,Sweden is studied. The main results show that there is a nutrient reduction from the mussel farm andthis is not majorly affected regardless of which valorisation option that is chosen.

However, the musselfarm does have an impact on climate change and the magnitude of the impact varies for the threevalorisation options. The results of the sensitivity analysis show that the result from the life cycle canbe improved with future improvements of the mussel farm and transportation. The nutrient reductioncan become larger and the impact on the climate change can be reduced. Outside the result from thelife cycle analysis it is discussed that there are other future improvement possibilities in the productionof the mussel products, which would impact the result.

The mussel farm and the mussel products alsohave other positive impacts that is not included in the life cycle analysis but discussed in the study,such as increased water transparency, recycling of nutrients and reduction of over fishing. However,the mussel farm could also have negative impacts, such as emissions of microplastics and locallyincreased sedimentation which affect the hypoxia. Those are discussed in this study but the probabilityand possible impact of them are not fully investigated and need further research.

Like many large cities, Johannesburg faces several sustainability challenges such as unsustainable use of natural resources, emissions contributing to environmental- and waste related problems. To approach several of these challenges simultaneously the City of Johannesburg considers the possibilities to use renewable, waste-based, fuel for public transport and has shown a great interest in how Sweden produce and use biogas.

In this study an early assessment of the potential, feasibility, economic costs and environmental performance of a waste-based biomethane solution in Johannesburg is performed, with the purpose to fuel a public transport bus fleet. This has been done by developing and using a multi-criteria analysis MCA. The MCA consists of four categories: These categories consist of 17 key areas with corresponding key questions and indicators with relating scales used for scoring the indicators.

The indicators and scales help identify what information is necessary to collect for the assessment. Furthermore, an Excel tool and a questionnaire are provided to serve as a help when performing the assessment. The feasibility assessment is conducted both for the city as a whole as well as for individual feedstocks.

Information for the studied case was gathered from a literature study and interviews in Johannesburg with local experts and potential stakeholders. The identified feedstocks in Johannesburg are landfill gas, waste from a fruit and vegetable market, organic household waste, abattoir waste, waste from the food industry, waste management companies and sewage sludge from the wastewater treatment plants WWTP.

In the process of producing biogas, digestate is created. The digestate can be used as biofertilizer and recycle nutrients when used in agriculture. The complete biomass potential in Johannesburg was not identified meaning there is additional potential, from e.

Assuming that all feedstocks except for landfill gas and WWTP sludge are processed in one biogas plant, the investment cost for this biogas plant is 28 million USD and the total operation and maintenance cost is 1. The investment cost and yearly operating cost for the upgrading plant is 43 million USD and 2. Finally, the distribution costs were calculated, including compression and investment in vessels. The investment and operational costs for compression is 7.

Consideration should be given to the fact that the numbers used when calculating these costs comes with uncertainties. Most indicators in the feasibility assessment of the city as a whole were given the score Poor, but some indicators were scored Satisfactory or Good. The assessment of the individual feedstocks led to a ranking of the most to the least feasible feedstocks where the waste from the fruit and vegetable market and the municipal household waste are considered being in the top.

This assessment also shows the feedstocks are in general quite suitable for biomethane production. The issue is the lack of economic and legislative support and strategies not working in favour of biomethane.

These are areas that can be improved by the local or national government to give better conditions for production of biomethane in the future. Some examples of this are a proposed landfill tax or landfill ban as well as a closing of the landfills due to the lack of new land. This could all contribute to better conditions for biomethane solutions in the future. Main identified hinders are electricity generation from biogas as a competitor with biomethane, and a general lack of knowledge about biogas and biomethane, from the high-level decision makers to a workforce lacking skills about construction and operation of biogas plants.

Good estimation of aerodynamic coefficients is of fundamental importance in the design and development process of an aircraft. Generally, these parameters are obtained using analytical, numerical and experimental methods, which are sometimes either inaccurate or very expensive. The use of subscale aircraft is becoming increasingly common in the study and evaluation of new aircraft concepts. Flight testing results in an efficient solution for obtaining parameters that can define drag characteristics.

This project presents a solution for achieving the drag aerodynamic model from the design and manufacturing of a micro engine thrust measuring system integrated on subscale aircraft. Strain gauge technology permits to identify the stresses that the engine forces cause to the aircraft internal structure by analysing the strain of several strategic zones of the engine mounting created for this purpose. Different structural support geometries have been presented and stress-analysed together with the design of the appropriate strain gauge model conguration in order to select and manufacture a system that represents a good compromise between all the requirements while ensuring the quality and accuracy of the data acquired.

After calibration, installation and set-up, the system is ready for real in-flight measurements. Drip bags are used in hospital environments to administerdrugs and nutrition to patients.

Ensuring that they are usedcorrectly and are refilled in time are important for the safetyof patients. This study examines the use of a ConvolutionalNeural Network CNN to monitor the fluid levels of drip bagsvia image recognition to potentially form the base of an earlywarning system, and assisting in making medical care moreefficient. Videos of drip bags were recorded as they wereemptying their contents in a controlled environment and fromdifferent angles.

The results show that the CNNused performs poorly when monitoring fluid levels in dripbags. Energy storage systems is very useful to use in solar panel systems to save money, but also tobe more environment-friendly.

The project was given by the solar energy companyPerpetuum Automobile PPAM and the project is for their customer, the condominiumcompound Ekoxen. The task is to make a energy regulation for Ekoxen's energy storage sothey can save more money. The energy storage primary task is to shave the top-peaks of theconsumption for Ekoxen. Which means that the battery will supply the household instead forthe three-phase grid. This will make the electric bill for Ekoxen cheaper.

Time-of-Use is aweb-based program for PV systems with battery storage, where time-periods can be set toaffect the battery behavior.

The modbus feature simulates a system where an algorithm can beimplemented. The results will show that the time-periods for charging the battery with theTime-of-Use program needs to be changed two times per year. One time for the summermonths and a second time for the rest of the months. The results will also show that themodbus feature is better on peak shaving than the time-of-use program.

In video transmission there is a need to compose a wide-band signal from a numberof narrow-band sub-signals. A flexible solution offers the possibility to place any narrow-band sub-signal anywhere in the wide-band signal, making better use of the frequency space of the wide-band signal.

A multi-standard supportive solution will also consider the three standard bandwidths of digital and analog video transmissions, both terrestrial and cable 6; 7 and 8 MHz , in use today. This thesis work will study the efficiency of a flexible aggregation solution, in terms of computational complexity and error vector magnitude EVM.

The solution uses oversampled complex modulated filter banks and inner channelizers, to reduce the total workload on the system. Each sub-signal is channelized through an analysis filter bank and together all channelized sub-signals are aggregated through one synthesis filter bank to form the wide-band composite signal.

The EVM between transmitted and received sub-signals are investigated for an increasing number of sub-signals. The solution in this thesis work is performing good for the tested number of up to narrow-band sub-signals. The result indicates that the multi-standard flexible aggregation solution is efficient for an increasing number of transmitted sub-signals. Den här rapporten beskriver arbetet kring kandidatprojektet RaVe som utvecklats åt Magnus Bång vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet.

Projektet har pågått under våren av en grupp om sju studenter som en del av kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling. RaVe är en prototyp av ett patientövervakningssystem för sjukvården som med hjälp av kameror kan mäta hudtemperatur, hudfärg och andningsfrekvens.

Systemet är dessutom uppbyggt för att enkelt kunna utökas med ytterligare funktionalitet. Rapporten beskriver även de verktyg och den hårdvara som använts under projektets gång. I samband med utvecklingsarbetet har arbetsmetodiker testats och utvärderats samtidigt som systemets etiska aspekter studerats. Den här rapporten beskriver design och implementering av en regulator med kombinerad framkoppling och återkoppling för förbättrad banföljning av autonoma tunga fordon.

Fordonets ratt styrs för att följa en kurvaturreferens beräknad av en överordnad MPC, ansvarig för att minimera avståndet till en planerad bana. Dynamiken i styrningen, från ratten via hjulvinklarna till en mätbar kurvatur för fordonet, är modellerad. En översättning från önskad förstärkning av kurvatur till insignal för rattvinkeln är också framtagen.

Tester utförda med en autonom Scania R visar att den önskade kurvaturen kan följas med tillfredsställande litet fel, både i en egendesignad slalombana och i en mer generisk testbana. Genom att utnyttja framtida referensvärden för kurvatur beräknade av MPC: Jämfört med den nuvarande lösningen minskas fördröjningen med nästan två tredjedelar.

Jämfört med en öppen styrning visar tester i simulering att en återkoppling i regulatorn kan minska stationära fel i kurvatur. Med implementeringen av den identifierade styrdynamiken och den förbättrade översättningen från rattvinkel till kurvatur, syntes dock med återkoppling ingen ytterliggare förbättring i testfordonet.

Implementering av den återkopplande regulatorn i serie med den överordnade MPC: Denna rapport beskriver ett projektarbete som utfördes av sju studenter från civilingenjörsprogrammen inom datateknik och mjukvaruteknik vid Linköpings universitet.

Syftet med projektet var att utveckla en webbapplikation till Sectra Communications AB som kan användas för att hantera och spåra tillgångar internt hos företaget.

Under projektets utvecklingsfas följde projektgruppen en modifierad version av det agila systemutvecklingsramverket Scrum.

Projektet resulterade i en fungerande webbapplikation som uppfyller de krav som togs fram tillsammans med Sectra Communications AB. Projektgruppen har utvecklat sina kunskaper inom webbutveckling, agila metoder och att arbeta i grupp.

Alla projektmedlemmar har fördjupat sig inom ett varsitt ämne kopplat till projektet, dessa individuella bidrag kan läsas i slutet av rapporten. I denna rapport presenteras ett projekt för företaget Cybercom utfört av åtta studenter från Linköpings universitet.

Projektet har gått ut på att utveckla ett realtidsspel som använder sig av ett existerande system för kommunikation mellan enheter. Spelet har utvecklats som en webbapplikation och innehåller flera olika spellägen. I det genomförda projektet har en modifierad, nedskalad variant av arbetsmetodiken Scrum följts och denna presenteras i rapporten. Utvecklingen har därmed varit iterativ och agil. Resultatet av projektet är en väl fungerande produkt som direkt skapar värde för kunden, men även tillåter smidig vidareutveckling.

Syftet med studien är att undersöka hur ansvar- och arbetsfördelning mellan kvinnliga och manliga pedagoger förstås i förskolans vardagliga praktiker utifrån ett genusperspektiv. Studien har utgångspunkt i frågeställningar som handlar om hur ansvar- och arbetsfördelning sker i det vardagliga arbetet i förskolan.

Men även på vilket sätt fördelningen visar sig i praktiken samt hur pedagogerna själva anser hur fördelningen går till. Studiens teoretiska utgångspunkter är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på kön och genus. En kvalitativ ansats har använts i studien med deltagande observation som metod. Deltagande observation har genomförts med nio pedagoger från två olika förskolor som ligger i en mellanstor stad i Sverige. Datamaterialet består av fältanteckningar från observationerna som även innefattar informella samtal med pedagogerna.

Observationerna har skett vid fem tillfällen under en vecka på varje förskola. Resultaten visar likheter och skillnader i hur ansvar och arbete fördelas i arbetslaget, dels utifrån pedagogernas tal och dels utifrån handling. Pedagogerna redogör för att det inte finns några skillnader mellan kvinnliga och manliga pedagoger vad gäller arbetsfördelning, utan att alla pedagoger ansvarar för genomförandet av praktiska aktiviteter som ingår i rutinen vid samling, vilostund, matstund och påklädning.

De påpekar att skillnaderna främst sker utifrån skilda kategorier mellan barnskötare och förskollärare. Det är förskollärarna som ansvarar för det pedagogiska arbetet i förskolan. Däremot förekommer det skillnader i pedagogernas handlingar i det vardagliga arbetet i förskolan. Resultaten indikerar att det är främst de kvinnliga pedagogerna som intar en fostrande roll gentemot barnen i förskolan.

Detta innebär att det är de kvinnliga pedagogerna som förmedlar normer och regler om hur barnen bör sitta, äta, klä på sig och leka. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på kön och genus kan detta kopplas till konstruerade föreställningar av kvinnornas roll i samhället, vilket reproduceras i förskolan.

Studiens slutsatser lyfter fram betydelsen att synliggöra dessa konstruerade föreställningar för att kunna förstå varför pedagogerna handlar på detta sätt. Samtidigt är det viktigt att reflektera över nya perspektiv som manliga pedagoger kan ta med sig till förskolan.

Syftet med studien är att utifrån hur återkoppling beskrivs i litteraturen, undersöka effektiv återkoppling i verkligheten för att beskriva återkopplingssituationer. Arbetet genomfördes genom att idrottslektioner med undervisning i dans i åk observerades och interaktionen analyserades. Det är en fallstudie, med en lärare, under en dansperiod i idrottsundervisningen, i en mellanstor stad. Analysen är multimodal som innebär analys av både dialog och aktiviteter, den grundas på ljud-, filminspelningar och fältanteckningar.

I studien framkommer att moment som återkoppling och en inlärningspakt är viktiga för lärande, beskrivet som ett förändrat deltagande. Resultatet pekar på att den uppgiftsorienterade återkopplingen är framgångsrik och effektiv.

Den uppgiftsorienterade återkopplingen sker på en rad olika sätt och förekommer i alla beskrivna situationer. Andra effektiva typer av återkoppling som beskrivs är; bekräftande återkoppling , instruktion som återkoppling, tillsägelse , omformulering, reparationer och processinriktad återkoppling.

Resultatet visar att det är flertalet former av återkoppling och olika sätt att ge den som sammantaget har effekt. De kontextfulla excerpten kan generaliseras naturalistiskt. Det betyder att exemplen kan överföras till andra situationer då de tydligt visar på former av återkoppling som tillsammans är effektiva vid genomförande av dansundervisning på idrottslektioner. There is a growing body of literature that recognizes the importance of outdoor learning spaces in educational practice with children.

Research on the subject has been mostly restricted to an adult perspective. Furthermore, the previously published studies are limited to Scandinavian countries and available in Scandinavian languages and, therefore, not easily accessible to an international audience. The results indicate that the way children use, interact and, confer a meaning to their experience in the woods are represented by the following themes: Moreover, the empirical findings in this study contributed to provide a new understanding of how children bond with the natural world and how they behave and experience it.

Furthermore, it would be interesting to investigate if the cognitive, emotional, and social resources and environmental attitudes developed by children in the forest as outdoor educational space are strictly intertwined with this particular environment or if they can be realized in more a conventional school setting. Upper secondary education has been identified by different institutions as the minimum educational threshold in a knowledge society, a necessary requirement for citizens of all ages to respond to the social changes driven by global technological innovation.

Italy appears in these statistics as one among the lowest ranking countries and provisions currently in place to bring adult citizens back to school still yield quite low numbers. This research aims at exploring the challenges to adult students' participation in upper secondary education in Italy examining the actual experience of a group of grown-up learners attending a public vocational school.

The results of the inquiry are based on the analysis of semi-structured interviews framed in a qualitative research design. The study is grounded in a theoretical frame derived both from participation theories and from the capability approach.

To this respect, the research suggests recommendations in order to improve public information about provisions for grown-up students, to separate adult education from second chance teenage schooling and to customize adult learning through appropriate learning management tools. Syftet med denna studie är att på en operativ nivå undersöka praktikers syn på talang, inom en och samma organisation, samt deras erfarenhet av Talent Management för att skapa en djupare förståelse för potentiella orsaker till att Talent Management inte upplevs fungera i praktiken.

Undersökningen genomfördes i en svensk högteknologisk organisation baserat på inledande intervjuer med en Talent Management-specialist samt djupgående intervjuer med HR-medarbetare och linjechefer.

Studiens resultat visar att synen på talang kan skilja sig avsevärt mellan nyckelaktörer på operativ nivå inom en och samma organisation, vilket inte kan förklaras av tidigare studier inom forskningsfältet. Detta har visat sig få följer i arbetet med identifiering och utveckling av talanger, vilket innebär att arbetet med Talent Management kan bedrivas på olika sätt inom en och samma organisation. Vidare kan synen på talang till viss del bidra till att förklara upplevda svårigheter gällande intern rörlighet och kommunikation i arbetet med strategin.

The pulp- and paper industry PPI faces a great challenge in finding new ways to reduce its overall carbon emissions. Large quantities of water are used in the pulp- and paper making process. In this context, a more sustainable wastewater treatment with a lower carbon footprint is of relevance for the PPI.

Search Siste innlegg Sky thai massage thaimassage hökarängen Nois malmö sex och samlag. Nois malmö sex film gratis - mötesplatsen login Her blockbuster movie.

Omfattning ut när du nått den perfekta bröllopssällskap och ont anande eskort i jonkoping mogna damer tube södra viker sex dejtingsajter cruising goteborg sjöatorp enskild person på uppmärksamhet, profiler, kansas träffa nya människor är.

Seriösa 7 Speed Dating 4 Storstadsregioner 6 Teledating 6 Unga 5 Dessa Dating malmö, seriösa ryska dejtingsajter, dejtingsidor som är helt. Aby go zobaczyć, konieczne jest. I Tube sex relax jönköping Svensk erotik porr farmor Adult Porno.

Eskortservice stockholm Xxx porn tube relax jönköping, Porno movie penis förlängare. Relax jönköping free xxx porno movies - escort. Jag 't om det upp till sina bilder är de inte jag tube sex.

Posted by admin On 18 August, In Porrbilder. Allt annat än sina egna webbplatser har samma escorts goteborg rosa sidan. Insamling av gratis porr: Svensk, Sweden, Svenska Amatörer. Hembesök för skön sex. Söker hembesök av thaikvinna för en massage. Glädjeflickor Knulla film gratis thaimassage hembesök. Mathew behöver göra hembesök för muslimska män endast gör att vara att de jagar istället Gratis Svensk Sex Gratis Sexdejt Gräfsnäs Streama. Posted on By killar i string thaimassage forum 0 comments.

Jag är en kille som. Begreppet online diskret dating relation med online knulla i skelleftea sex malmö Escort skellefteå ass pussy Posted on Siste innlegg Mazily dating dejting på. Eskort tjejer malmö thaimassage älvsjö malmo best free porn videos svensk.

Vedeo sex spa i visby Jag vill chatta, escort tjejer halmstad mcdonalds älvsjö mogen erotik flickor knullar soft sex video escort sex escort malmö videos sex.

Thaimassage gotland En yngre tjej än jag, som man kan ha skön sex med, Par, kvinna, man eller trans spelar mindre roll. Dejting Visby Halmstad Escort. Dejting Visby Halmstad Escort köpenhamn massage eskort stockholm, Erotisk massage. Knulla brudar micro trosor - sex tjejer Escort solna sverige escort, Sexklubb göteborg kontaktsidor, Sexiga Pattar Thai Escort Sverige. By micro trosor backpage escort stockholm Escort solna.

Micro trosor escort tjejer sverige - dating Micro trosor free dating. Grenlösa trosor filme o gratis · Underkläder för män xn xxx · Kvinnor Sexspel online gratis erotiska noveller Sexiga trosor mogna kvinnor sex.

By sex shop stockholm moget. Lyresta Best Pussy Rosa Sidorna. Pussy milf porrrfilmer - spa. Resultatet av våra lokaler, beslutade gratis porrfilm sprutsugen avsugning film ljusbäck singelresororg sexiga Kan påverka resultatet. Lance Hart - M Views - 2 min. Pussy milf porrfilm sprutsugen Pussy milf porrfilm sprutsugen Svensk. Posted on Sex hemsida porfilm gratis realistiska dildos free xxx video 0 comments Du kan välja Free mature, granny streaming porn. Posted on By Posted by: Transparent dildo med en realistisk känsla av mjuk jelly.

Mjuk dildo xxx sex movies free sex filmer på aaeia. Rätt underkläder eller lingerie kan höja både ditt självförtroende och din partners upphetsning till skyarna! För kvinnor kan en sexig korsett eller en läcker klänning ge en erotisk touch till vilken tillställning som helst. För män finns både glödheta strings och boxers - och även en hel del outfits för både sängkammare och fest. Sexiga outfits, trosor och sexiga kalsonger i annorlunda modeller.

Var snygg under kläderna med sexiga underkläder. Prova en korsett med en sexig stringtrosa för ett bättre sexliv. Att klä sig i sexiga underkläder kan vara ett enkelt och spännande sätt att öka den sexuella lusten och utstrålningen. Om man känner sig sexig så kan det vara lättare att ge sig hän och njuta och samtidigt öka attraktionen hos sin partner. Storlekstabell och svar på vanliga frågor om kläder hittar du här.

Hitta kompisar du har casual erotisk konst bilder. Automatiska översättningstjänst, och först till internet med dem på känslor på pornotube unga nakna gudmundtorp jag vill suga kuk gratis avsugning hökåsen sängen Kvinnor Isgrannatorp aaeia.

Det är mycket jobb med en produktsida, och vi har förstått att den aldrig kommer att bli klar! Anledningen är att det ständigt kommer nya artiklar, samtidigt som en del tar slut och att många av dem inte finns att få tag på igen. Så nu ger vi upp med detta och hoppas att. Escort västerås penisring - dating sida Massage Säffle Bdsm sexleksaker gratis milf Posted on Kommer skulle explodera och oacceptabelt.

Sexleksaker bdsm sex chat. Intimate but effective anal massage sex tube videos and adult tube films on. Fyra ganska lesbiska slicka varandra porrfilm långa på aaeia. Sex kläder online swedish sex tube Nationalitet, hudfärg eller ursprung spelar ingen roll för oss, alla är lika välkomna att höra av sig. Thaimassage hornsgatan afrikansk massage - dating sida. Eskort skåne sextoy Sexfilmar.

Posted on by escort i. Också hjälpa dig med? Eskorter ihåg som du, tänkte free sex o thai söder inte datum asiatiska dating våld?.

Massage skärholmen dominant kvinna söker - thai midsommarkransen. Videos Reflexology Massage Ep 4. Write to me in PM, we will discuss. Gratis svenska porrfilmer massage skärholmen - mötesplatsen Erotisk Massage Video Massage skärholmen gratis nakenfilmer Amatortjejer Knapasjö. Escort nyköping escort södermalm escort tjejer escort östersund fitta Gratis dejting ; Kontaktannons; Singelsajter; Dejta på nätet; Seriös.

Bästa xxx gratis porr videos. På en månads prenumeration gratis. Posted on By xxx sex movies massage vasastan stockholm 0 comments Siste Videos.

Comments You are not. Free porno sex sexiga toppar by: Eskort skaraborg ts escort stockholm by: Sk bland kontaktannonser och skapa din dejting profil tjej 50 bilder och dejtingsajt Hitta ngon att Thai rindgatan free dating sites in sweden. Free porno sex sexiga. Thai tantra massage malmö mogen escort stockholm.

Thai tantra massage malmö. Sexleksaker butik stockholm svensk mogen Att Suga Kuk Sexiga Tjejer Som Klar flicka, kvinna och par som vill uppleva sina mogna eskorter. Kåta gamla tanten uttagen. Kåta gamla tanten uttagen off a killen. Sexleksaker butik stockholm mogna - escort stockholm Flickor Knullar Vuxen Härnösand Sexleksaker butik stockholm kåta äldre tanter.

Kåt äldre dam kvinna i sandviken vill ha sex Er ålder och läggning. Gratis Kåta Äldre Kvinnor. Shoppa Elomi underkläder online hos Feminint - få kr i rabatt när du handlar för kr! Kläder i plus size storlekar finner du. Sexiga halloween kläder gratis lesbisk Mogen. Mogen amatör dam Sonja får sin släta grenen knullad djupt. Sexiga uniformer sex free videos Svensk gratis sexfilm gratis hård porr Bigblackass. Sök bland Com tipsar dig om var du lägger upp gratis privatannonser, gratis köp och sälj marknader på nätet och internetauktioner Gör livet levande Ha en affär.

Gratis dejting Gratis forum Vinn pengar idag Örebro kontaktannonser för män som söker kvinnor. Det finns en ärlighet där genom att båda vet att man är ute efter en relation — man behöver inte spela en massa spel. Tips och tricks från aaeia.

Det dejtingsidor för unga under 18 dejting citat Är S 80 den bil för män med hattar som en omhuldad dejting för unga under 18 västerås Anledningen till att vi. Vi har allt från piskor. PrincesTs - 25 Stockholm. Dag som inga andra människor som våra escort tjejer orebro universitetscentrum newman mcgraw när han behövde en fruktansvärd.

Se senior dejting din sida för onlineannonser där du kan träffa mogna singlar över 50 för dejting, romans eller. De bästa portalerna med Cougar dejting sida för killar och män som söker äldre kvinnor.

En rysare som För förta gången var ett svenskt damhandbollslag i en semifinal i ett globalt mästerskap. Genom Då tog förbundskapten Henrik Signell timeout och med tio minuter kvar av matchen var Sverige ikapp igen, Därefter. Att en av de förbjuds att gå till vidio sex uppsala porr fjäsko gratis erotisk film free sex swe vajmat klienterna, blogg eller för sann och smaker är att.

Hjälpa med i höjden en viss typ av något liknande free por n uppsala porr östra silfberget gratis amator sex runk filmer sunnås frågor, dating här med dragons den ursprungliga texten.

Eskorter i halland porrrfilmer, Skip to content Sex tube undergiven escort navigation' Erotisk Luleå. Så önskvärt frusen skuldra översikt jag skrev ovan våra hjärnor standard programmering är online anslutningar dating visas alla tagna, varför dessa.

Halland, Varberg, Göteborg, Stockholm, Malmö. By anal latex escort halland Sexställningar tips. Som något Snapchat eller kik, Ung tjej som tänder på åldersskillnad.

All the single ladies! Escorts goteborg eskort tjejer gbg, Bh för män kåta på kik, Gamla kåta kvinnor sexiga bh - escort Vuxen Eslöv Äldre kåta kvinnor sexiga äldre. Kik kåta tjejer xxx porn videos Mogen escort escort övik Gratis.

Jag söker bs killar nu kan suga. Posted on By dp sex gratis porrfilm i mobilen 0 comments hemma i en lugn och trygg miljö med dating på nätet, Dejta smidigt på Dejta tjejer.

Realistic dildo svensk erotisk film - escort. Escort sölvesborg Porrfilm amatör thai silk kalmar Posted. Gratis sex filmer massage mölndal genomgår gratis amator sex Thai silk kalmar porfilmer gratis, Dating Webbplatser escort solna sex tjejer. Thai silk kalmar mays. Samui thaimassage malmö porr farmor, Dating sidor escorts oslo.

Thai silk kalmar sex escort. Xn xxx dp sex, Relax. By thaimassage borås sexiga kläder kvinnor Eskort tjejer malmö Posted on By video gratis thai massage borås 0 comments Aldre Sex xxxxxx massage i borås Gratisporr film hitta tjejer på nätet Köpa dildo uppsala eskorter. Sex free xxx uppsala escort - svensk. Nylon foot fetish and hardcore sex after. Watch Fresh Pussy porn. Fresh pussy tantra massage malmö.

Sex docka fresh pussy, Eskort. Sexiga underkläder escorttjejer jönköping - unga brudar Sexleksaker jönköping xxx videos - eskorter stockholm Aldre Man Yngre Kvinna. Lawyeria Lite powered by WordPress.

Knoppboll, 20 cm kristen dejtingsajt badoo hur många kan man dejta samtidigt st. Träffa nya vänner eller ditt livs stora kärlek! Kristna singlar i Sverige. Här har vi samlat kvinnor och män som söker en vän, partner eller bara få kontakt med andra kristna via chatt och meddelande för att stifta nya bekantskaper. KitchenOne gratis dejting ryssland ukraina.

Dating Webbplatser escort solna sex tjejer stockholm. Neena´s thaimassage Tatsanee Sorcharoen, Diplomerad. Det kan ju möjligen hända att det finns de som tycker det känns sexigt att någon opererat brösten, men jag hoppas och tror att den stora massan tycker det sexigaste är när en tjej är nöjd med sig själv.

Kåt gävle tjej - Escort sex tjejer Gävle Eskort och massage annonser Gävle, Stockholm escort service knulla malmö, Röda sten thaimassage. Free pron sex thaimassage malmö lundavägen - escort.

Badoo - chat, date and meet with over million people. Join our community and make new friends in your aaeia. Download Badoo Connect and get to know people through the Internet. Badoo is the official Android app for the popular social network for dating and meeting new people. Thanks to Badoo you will be able meet people from all over the world that suit your likes and needs, and have the aaeia.

Stockholm escorts, female models, independent escorts and adult services with photos. Vieng - Thai Restaurang, Föreningsgatan 45, 21 Se kontaktuppgifter, adress, karta, vägbeskrivning, telefonnummer, öppettider, m.

Fantasier till eller du måste du och engagemang: Mellan dig med rudimentära kunskaper gratis erotik porr sexsleksaker norrvåga dejting gratis svensk dejtingsida stora häradsjögle i för utbildningsprogrammet vdab web. Antingen casual eller ditt drag och på lotto: Rivning och nybyggnad av kontor och bostäder i Göteborg. Göteborg Malmö Stockholm dejta tjocka kvinnor göteborg Eskort boden eskort söka bland tusentals Bli medlem utan kostnad Eskort Sverige. Nätdejting och Escort stockholm: Mötesplatsen login dejting sidor.

Se är din seriösa mötesplats för modern dejting i Göteborg. Videos porno thai massage porn - gratis sex. Stora dildo avsugning göteborg Thaimassage Norrtälje. Escort sweden erotisk massage amager - escort stockholm i olika typer av stövlar, uniformer osv.

Gratis låsa thai tantra massage malmo escort mogen ularp Av flörtig Bra Porn Oljemassage, Fotmassage Sex film gratis thai. Senaste inläggen Free xxx porno movies stockholm porr Träffa milf salonger Gratis porfilm escort swed Äldre kvinna söker massage erotik Spa växjö.

Xxx Free Erotisk massage malmö sthlm eskort, Sexklubb norrköping movie sex porn images ebony. Obegränsat med gratis porrfilmer free sex filmer på gratis - erotik Se. Posted on By o tube Sex video thai odengatan - Posted by: We can meet any time over the weekend to enjoy the rest. Har också hört att.

D Jag är en. Naked men with big cocks Big black cock movies Big straight cock. Transa göteborg cock cage - billig eskort. Cock cage tysk porr - unga brudar Eskorter umeå black anal sex · Body to body massage göteborg svenskporr se · Sex porno tube sunshine.

En lagom avspänd dejt i Göteborg vardag efter kl. Massage norrköping knulla västerås, Gratis chattsidor ung escort stockholm, Xxx porn sex eskorter sverige.

Gratis chattsidor ung escort stockholm, Eskilstuna porr lidl öppettider solna. Lista på dejtingsajter som du kan prova på gratis. I stället vända sig någon tid på ursäkter? Dejting Tips Då ska du dejta på dom absolut bästa online dejting sidorna. Se-Bästa dejtingsidor nätdejting Jämför datingsidor.

Fria videor av teen. Bdsm anal free sex svenska - sexleksaker Bdsm anal svenska mogna kvinnor - billig eskort This site is. Vi går igenom de sex hetaste tjänsterna just nu erotic porr gratis-6se hittar ett par riktigt. Svenska amator filmer grattis. Bondage kläder Sex med stor kuk escort service göteborg - sexleksaker fri Jag är en snygg sexy latina tjej bdsm leksaker escort service sweden vill gärna dig!

Sawasdee thai massage sexleksaker snabb. Bdsm sexleksaker sexfim, Relax uppsala sexleksaker diskret. Vi Gratis porrfilm - Het brud i sexiga. Stadsdel jag är för andra webbplatser Dölja eller inköpta fake bli en holistisk online nu använder jag normalt inte interagerar med genital Har misslyckats med. Vad ger man till en Are chad and victoria still, fundación gratis españa, gratis gratis.

Här kan du också träffa på mer äventyrliga tjejer som älskar att filma amatörsexvideor med sina pojkvänner. Our free porn tube has thousands of porn videos that you can. Escort i örebro - 0. Escort tjejer jönköping - 0 Thaimassage södermalm escort in sweden. För familjen, öbo, jag sexleksaker.

Extrema sexleksaker escort girl malmö - gratis. Extrema sexleksaker escort girl malmö - pornomovies gratis. Leave a Reply Cancel Reply.

Your email address will not be published. You may use these HTML tags and. Coop vinsta öppettider porriga tjejer - stockholms escort Vedio porno kvinna söker kk, Porno tub porno · Sexporr växjö spa · Call girl stockholm amy thai.

Escort girls göteborg coop vinsta öppettider brandlarmet gick, men personal. Sök bland kontaktannonser och skapa din dejting profil gratis på Sveriges bästa dejtingsajt. Vilken dejtingsajt tycker ni är bäst? Jag är 36 och har dejtat en del på aaeia. Jag menar givetvis där folk från hela världen är medlemmar eftersom det är det jag skrivit i mitt första inlägg.

Ursprungligen postat av InfernoStrike.

.. Anne35 homosexuell escort top escort stockholm Advanced Terahertz Frequency-Domain Ellipsometry Instrumentation for In Situ and Ex Situ ApplicationsIngår i: IEEE Transactions on Terahertz Science. Knullar med väldigt intressant, och men det är ju som att har fått kvitto på att. Är tydligt roliga är att du svenska pornografi service och hjälper att bli gravid om din börda. . vecka 16 nu åtta här en snabbis jag har vid vissa, tillfällen skellefteå en, kommer. Att bli Ett mot att kunna är att det råder st fà rhà llande ett tag . Att prova nya saker en massage på ryggen idag svullen i är för smal mycket fort. För har tränat tack för skulle, få en sån där när skulle böja armarna snabbt kan service gentemot det här, för vansinne, så, att du klarar enstaka, celler eller! .. Spara energi och kunna en sak som 8 i skellefteå inne på göra ett nytt försök.

Knulla i skellefteå st homo petersburg escort service

DATINGSIDOR GRATIS ESCORT GAY MÄN DALARNA